Licentor

Octrooi aanvragen

Privacy en veiligheid

Juridische gronden

De enige redenen waarom wij u kunnen vragen (enkele van) uw gegevens met ons te delen, zijn:

  • Het u desgewenst kunnen toezenden van een offerte voor het opstellen van een octrooiaanvraag. Hiervoor is het toereikend dat wij uw achternaam en een e-mailadres van u kennen. Deze informatie wordt uiterlijk 3 (drie) maanden na verzending van de offerte definitief uit ons systeem verwijderd.
  • Het u desgewenst toezenden van een geheimhoudingsverklaring. Hiervoor is het noodzakelijk ons uw achternaam, initialen en adresgegevens toe te zenden.
  • Het namens u invullen van het Aanvraag- en Betalingsformulier van Octrooicentrum Nederland wanneer wij voor u een Nederlandse octrooiaanvraag hebben opgesteld die bij Octrooicentrum Nederland moet worden ingediend. In dit geval worden de voornoemde formulieren, nadat deze door u zijn ondertekend, door ons met de tekst van de octrooiaanvraag naar Octrooicentrum Nederland verzonden.
  • Om u een factuur te kunnen toezenden ten behoeve van betaling van door ons verrichte werkzaamheden in het kader van het opstellen en indienen van een Nederlandse octrooiaanvraag en in het kader van daaruit voortvloeiende vervolgacties, zoals bij voorbeeld het naar aanleiding van het nieuwheidsrapport van Octrooicentrum Nederland aanpassen van de conclusies van een ingediende octrooiaanvraag.

Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de dienstverlener die voor ons de financiële administratie verzorgt. Wij zien erop toe dat deze dienstverlener uw gegevens niet zelf gebruikt of deelt met andere partijen.

Hoe en waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf, welke normaliter niet gekoppeld is aan het internet of aan apparatuur die met het internet of een ander voor derden toegankelijk netwerk verbonden is. Wanneer ten behoeve van het updaten van de informatie op voornoemde harde schijf, directe of indirecte koppeling met het internet noodzakelijk is, betreft dit een koppeling welke beschermd is door middel van een zogenaamde ‘firewall’.

Bewaartermijn

Informatie met betrekking tot een voor u opgestelde Nederlandse octrooiaanvraag wordt bewaard tot uiterlijk 30 (dertig) dagen na de datum van het door Octrooicentrum Nederland naar aanleiding van die octrooiaanvraag aan u verlenen van een Nederlands octrooi. De octrooiverlening vindt in principe na 18 (achttien) maanden plaats, gerekend vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvraag. Uw gegevens worden derhalve, gerekend vanaf de indieningsdatum van uw octrooiaanvraag, na 18 (achttien) maanden en maximaal 30 (dertig) dagen uit onze administratie verwijderd, tenzij u ons vraagt de informatie reeds eerder uit onze administratie te verwijderen.

Facturen welke uw gegevens bevatten, worden op grond van de wettelijke verplichting tenminste minimaal zeven jaar bewaard. Wij streven ernaar de facturen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn binnen dertig dagen definitief uit onze administratie en uit ons systeem te verwijderen.

Uw rechten

Uiteraard blijven uw gegevens uw eigendom.

Indien u exact wilt weten welke (persoons)gegevens van u wij hebben, dan kunt u informatie daarover per post of per e-mail bij ons opvragen. Het is mogelijk dat wij, alvorens wij vervolgens de gewenste informatie aan u verstrekken, aanvullende informatie aan u vragen om uw identiteit vast te stellen. Wij willen uiteraard voorkomen dat uw gegevens aan derden worden verstrekt.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten inzake uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Licentor. Dat kan op twee manieren:

Per e-mail           : mailen naar privacy@licentor.nl

Per brief              : Stuur uw brief per post naar:

Licentor, Soerense Zand Noord 25, 6961 RB Eerbeek