Licentor

Octrooi aanvragen


Het proces voor het door Licentor laten opstellen en indienen van een octrooiaanvraag verloopt normaliter als volgt:

1.   Nadat u ons via het contactformulier of door middel van een gewone e-mail korte informatie hebt toegezonden over de aard van uw vinding, bepalen wij of wij voor u in principe een octrooiaanvraag kunnen opstellen.

Zo ja, dan zullen wij in deze fase reeds aangeven wat het opstellen en indienen van de aanvraag minimaal en maximaal zal gaan kosten.

 

2.   Als u op grond van de gegeven kostenindicatie in principe het traject met ons wilt ingaan, zenden wij u vervolgens een door ons ondertekende geheimhoudingsverklaring toe, waarna u ons een beschrijving van uw vinding kunt toezenden. Uiteraard kunnen wij ook een afspraak maken, zodat u ons de informatie over uw vinding in een gesprek kunt geven.

3.   Hoewel wij nadrukkelijk willen aangeven dat het verrichten van een nieuwheidsonderzoek geen onderdeel vormt van onze diensten inzake het opstellen van een octrooiaanvraag, doen wij na ontvangst van de beschrijving van uw vinding voor de volledigheid een kort oriënterend nieuwheidsonderzoek in octrooidatabanken. Vinden wij een of meer publicaties die een belemmering vormen voor de octrooieerbaarheid van uw vinding, dan zullen wij u, in uw belang, adviseren af te zien van het indienen van een octrooiaanvraag. In het laatstgenoemde geval beëindigen wij het traject onmiddellijk  en bent u ons uiteraard geen vergoeding verschuldigd. Als wij geen, voor uw vinding, bezwarende documenten vinden, dan volgt stap 4.

4.   U ontvangt van ons per e-mail een, voor u vrijblijvende, offerte voor het schrijven en indienen van de octrooiaanvraag. Het geoffreerde bedrag zal vanzelfsprekend binnen de eerder aan u genoemde range (zie punt 1) liggen. Het aan ons te betalen bedrag is inclusief de indieningstakse van € 120,-- en inclusief € 100,-- voor het verplichte onderzoek naar de stand van de techniek (lees 'nieuwheidsonderzoek') die aan Octrooicentrum Nederland (RVO) moeten worden betaald.

5.   Als u akkoord gaat met de offerte kunt u dat per e-mail bevestigen.

6.   U ontvangt dan van ons een factuur voor aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de offerte.

7.   Na ontvangst van uw aanbetaling, ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen het concept van de octrooitekst voor commentaar.   

8.   Na verwerking van uw eventuele commentaar kan de octrooiaanvraag worden ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Wij zorgen daarbij voor de betaling van het eerdergenoemde aan NL Octrooicentrum verschuldigde bedrag van € 220,--. 

9.   U ontvangt van ons een factuur voor betaling van het restant van het aan ons verschuldigde
bedrag, conform de offerte. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

10. Ongeveer 2 weken nadat de aanvraag bij Octrooicentrum Nederland is ingediend, ontvangt u van Octrooicentrum Nederland een bevestiging van de indiening van de aanvraag met het aanvraagnummer. 

11. Zes tot negen maanden na indiening van de aanvraag ontvangt u van Octrooicentrum Nederland een rapport met de bevindingen van het door Octrooicentrum Nederland verrichte onderzoek naar de stand van de techniek. U kunt ons dan een kopie van dit rapport toezenden zodat wij u kunnen adviseren of het nodig of verstandig is op basis van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek van Octrooicentrum Nederland wijzigingen aan te brengen in de conclusies van de ingediende octrooiaanvraag.Indien aanpassing van één of meer conclusies nodig of verstandig is, zullen de kosten die wij daarvoor in rekening brengen nooit meer dan € 250,-- bedragen.

12.  Achttien maanden na indiening van de aanvraag wordt het octrooi aan u verleend.